Strona główna >Archiwum Publikacji Numer 8/2011

PRZEDMOWA

Ósmy numer Studiów i Materiałów Instytutu Transportu i Handlu Morskiego stanowi opracowanie składające się z artykułów pracowników naukowych Instytutu Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Akademii Morskiej w Gdyni. Publikacja zawiera trzy części poświęcone najważniejszym obszarom badawczym Instytutu, tj. problematyce gospodarki morskiej, funkcjonowania przedsiębiorstw i rynków oraz biznesu elektronicznego.

Część pierwsza, poświęcona gospodarce morskiej, zawiera trzy artykuły. Pierwszy z nich dotyczy polityki portowej Unii Europejskiej, której ramy (po wielu nieudanych próbach) udało się wypracować dopiero dzięki szeroko zakrojonym konsultacjom z zainteresowanymi stronami, a w dniu 4 września 2008 roku Parlament Europejski przyjął Rezolucję w sprawie europejskiej polityki portowej. (więcej…)


EUROPEJSKA POLITYKA PORTOWA

Hanna Klimek
Janusz Dąbrowski

Polityka portowa w wymiarze międzynarodowym, a konkretnie realizowana przez państwa należące do Unii Europejskiej, oznacza szereg uzgodnionych działań i/lub wspólnych przedsięwzięć, podejmowanych przez kraje Wspólnoty w odniesieniu do portów morskich, zmierzających do realizacji wyznaczonych (akceptowanych przez państwa członkowskie) celów za pomocą określonych narzędzi. Ustalanie celów unijnej polityki portowej powinno następować w wyniku konsultacji i uzgodnień krajów członkowskich, które rezygnują z realizacji własnych partykularnych celów, na rzecz nadrzędnych celów ponadnarodowych, w efekcie zapewniających portom wyższą efektywność funkcjonowania w warunkach przestrzegania zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz ich zrównoważony rozwój. (więcej…)


ALIANSE STRATEGICZNE – KONCEPCJA UŁATWIAJĄCA FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW W WARUNKACH KRYZYSU

Janusz Żurek

Światowy kryzys finansowy i gospodarczy wymusza na przedsiębiorstwach potrzebę nowego spojrzenia na otoczenie i wymaga pomysłu na efektywne funkcjonowanie w tym otoczeniu. Jednym z takich rozwiązań, które mogą sprzyjać rozwojowi  przedsiębiorstw, jest współpraca między nimi. Może ona przyjmować różne formy; jedną z nich są alianse strategiczne, których głównym celem jest możliwie jak najlepsze wykorzystanie potencjału czynników produkcji jakimi dysponują partnerzy przyszłego aliansu oraz utrzymanie pozycji konkurencyjnej na rynku. Alians strategiczny jest porozumieniem wyjątkowo mobilnym, elastycznym pozwalającym na zachowanie niezależności i autonomii poszczególnym aliantom, zmierza do ustalenia wspólnie wypracowanej strategii, która wyeliminuje konkurencję wewnątrz aliansu a jednocześnie nie zamyka drogi do realizowania własnych, indywidualnych celów w obszarach nie objętych działaniem aliansu. (więcej…)


ŻEGLUGA MORSKA WOBEC ZAGROŻEŃ PIRACTWEM I TERRORYZMEM

Hanna Klimek
Robert Marek

Na początku XXI wieku społeczność międzynarodowa staje przed niezwykle poważnym problemem, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa morskiego i ochrony morskiej, w obliczu zagrożeń ze strony terrorystów i piratów. Na oceanie światowym istnieją dziś miejsca, gdzie piraci bezkarnie napadają na statki, pozbawiają wolności członków ich załóg, zajmują przewożone nimi ładunki, a dzieje się to na oczach największych potęg morskich i społeczności międzynarodowej. Okazuje się, że istniejące rozwiązania prawne nie umożliwiają skutecznego przeciwdziałania piractwu i terroryzmowi morskiemu, niekiedy ograniczają efektywność podejmowanych akcji lub zmuszają do prowadzenia działań na granicy lub poza granicą obowiązujących uregulowań prawnych. Taka sytuacja sprzyja morskim rozbójnikom. Wysiłki międzynarodowe ukierunkowane na zwalczanie tego procederu ograniczają się obecnie do patrolowania wód, eskortowania statków albo zajmowania wykrytych jednostek pirackich i pojmania sprawców ataków. Może to doprowadzić do podniesienia poziomu bezpieczeństwa, ale jak pokazuje praktyka, raczej nie powstrzyma plagi. (więcej…)


KORPORACJA TRANSNARODOWA I JEJ SIŁA ODDZIAŁYWANIA NA GOSPODARKĘ

Tomasz Gutowski

Współczesne przedsiębiorstwa znacząco się od siebie różnią. Siła ich oddziaływania na inne podmioty funkcjonujące na rynku jest zależna między innymi od ich wielkości, posiadanych zasobów, przyjętego celu działalności, opracowanej i wdrożonej strategii oraz od zakresu prowadzonego biznesu. Powszechne przekonanie, że „duży może więcej” znajduje swoje potwierdzenie zwłaszcza w odniesieniu do podmiotów gospodarczych, zwanych potocznie korporacjami. To one w bezpośredni sposób mają możliwość wpływania na losy innych przedsiębiorstw, a nierzadko i gospodarek poszczególnych państw czy grup państw. Znaczenie korporacji dla rozwoju współczesnego świata jest więc niebagatelne. Należy zadać jednak pytanie o siłę, kierunek i skuteczność wpływu ich działalności na rozwój innych podmiotów gospodarczych oraz państw, w których korporacje lokują swoją aktywność gospodarczą. (więcej…)


MODEL PROCESU OUTSOURCINGU USŁUG LOGISTYCZNYCH

Janusz Dąbrowski

Usługi logistyczne należą do tych obszarów działalności przedsiębiorstw, w których najczęściej wykorzystywany jest outsourcing. Jednak część podmiotów gospodarczych nie decyduje się na zastosowanie tej koncepcji zarządzania w praktyce. Jedną z przyczyn takiego podejścia jest złożoność procesu outsourcingowego i związany z tym wysoki poziom ryzyka. Celem artykułu jest przedstawienie metodologii outsourcingu, sformułowanie wskazówek odnośnie do skutecznego zastosowania outsourcingu usług logistycznych w przedsiębiorstwie. W artykule są omawiane poszczególne etapy proponowanego modelu outsourcingu logistycznego: analizy kompetencji logistycznej, analizy kosztów całkowitych, procesu zakupu usług logistycznych, rozpoczęcia współpracy, zarządzania relacjami i zakończenia współpracy z zewnętrznym dostawcą usług logistycznych.  (więcej…)


MOTYWACJA PRACOWNIKÓW CZYNNIKIEM DETERMINUJĄCYM PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek

We współczesnym świecie, w którym istnieje silna walka o klienta, pojęcie przedsiębiorczości dotyczy każdego przedsiębiorstwa i odnosi się do wszystkich sfer życia i działalności człowieka, gdzie wymagana jest inwencja, inicjatywa, pomysłowość oraz kreatywność. Wśród czynników sprzyjających wzrostowi przedsiębiorczości w przedsiębiorstwach, szczególną rolę odgrywają zatrudnieni w nich pracownicy, których wiedza, umiejętności, zmotywowanie oraz chęć uczenia się w coraz większym stopniu decydują o słuszności podejmowanych przez przedsiębiorstwo decyzji. Do podstawowych warunków stwarzających szanse dla rozwoju przedsiębiorczości można zaliczyć nie tylko usuwanie barier ograniczających popyt na wyroby i usługi, łagodzenie obciążeń fiskalnych, ułatwianie dostępu do źródeł kapitału, budowanie nowych struktur biznesu w handlu, pomoc ze strony nauk o zarządzaniu dla przedsiębiorców poszukujących swego miejsca na rynku, ale również doskonalenie kwalifikacji przedsiębiorców i personelu. Przedsiębiorczość oznacza zatem szereg działań ukierunkowanych na stabilny i długotrwały rozwój.

(więcej…)

OCENA RYZYKA W KONTROLI ZARZĄDCZEJ WYŻSZEJ UCZELNI PUBLICZNEJ

Lech Jędrzejewski

W artykule podjęto próbę oceny ryzyka jako elementu zarządzania ryzykiem i jego wykorzystanie do celów kontroli zarządczej wyższych uczelni publicznych.

Polskie uczelnie publiczne wdrażają do swoich systemów zarządzania nowe narzędzia zarządcze oparte na ocenie i analizie ryzyka. Ma to na celu zwiększenie jakości wykonywanej działalności oraz zapewnienie efektywności w wydatkowaniu środków budżetowych. Skuteczne zarządzanie ryzykiem staje się zatem ważnym elementem kontroli zarządczej, niezbędnym dla usprawnienia procesu zarządzania uczelnią wyższą. Artykuł zawiera wskazówki związane ze znaczeniem poprawnej oceny ryzyka występującego w różnych obszarach działalności uczelni publicznych.

(więcej…)


AGENDA WARSAW CITY 2010 – ZAŁOŻENIA I REALIZACJA

Krzysztof Dobrowolski

W 2004 roku został opracowany rządowy dokument „Agenda Warsaw City 2010”, w którym przedstawiono wizję rozwoju polskiego rynku kapitałowego do roku 2010. Określono w nim główne parametry ilościowe rynku kapitałowego, które powinny zostać osiągnięte (np. udział kapitalizacji giełdy w PKB, poziom jej płynności, czy udział inwestycji venture capital/private equity w PKB), a także przedstawiono zmiany instytucjonalne i strukturalne, które powinny zostać przeprowadzone w perspektywie roku 2010.

W artykule scharakteryzowano założenia strategii, jej główne cele oraz przedstawiono wyniki badań nad stopniem ich realizacji. (więcej…)


CHARAKTERYSTYKA RYNKU OTC I SYSTEMU ZAWIERANIA TRANSAKCJI Z PUNKTU WIDZENIA POLSKIEGO INWESTORA INDYWIDUALNEGO – NIEUCZCIWE PRAKTYKI

Piotr Mazierski

Celem opracowania jest charakterystyka problemów związanych z funkcjonowaniem światowego rynku Over-The-Counter. Rosnąca popularność internetowych platform obrotu, za pomocą których inwestorzy detaliczni mogą zawierać milionowe transakcje, dysponując niewielką gotówką, brak instytucji nadzorczych w połączeniu z brakiem doświadczenia i rzetelnej wiedzy, jaką dysponują drobni gracze, rodzi pewne obawy co do rzetelności firm pośredniczących. Artykuł nie prezentuje wszystkich niebezpieczeństw, na które narażeni są inwestorzy, jednak pozwala na refleksję nad zagadnieniem zysku po stronie firm świadczących tego typu usługi swoim klientom.

(więcej…)