Strona główna >Archiwum Publikacji Numer 11/2014

Przedmowa

Jedenasty numer Studiów i Materiałów Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, wzorem poprzednich edycji, zawiera artykuły będące rezultatem badań prowadzonych przez pracowników Instytutu Transportu i Handlu Morskiego oraz studentów, tym razem specjalności Biznes Elektroniczny, ale także pracowników Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Morskiej w Gdyni. Tegoroczna publikacja jest podzielona na trzy części poświęcone najważniejszym obszarom badawczym Instytutu, tj. zagadnieniom transportu i handlu morskiego, funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw i rynków oraz gospodarki elektronicznej.

Część pierwsza, poświęcona problematyce transportu i handlu morskiego, zawiera trzy artykuły. Pierwszy z nich dotyczy pracy spedytora międzynarodowego, a w szczególności znakowania opakowań ładunków i jednostek ładunkowych w handlu międzynarodowym (w tym morskim). Omówiono znaki oraz znaczenie prawidłowego znakowania opakowań, a także skutki ewentualnych zaniedbań w tym zakresie dla przebiegu procesu transportowego ładunków. (więcej…)

ZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I JEGO WPŁYW NA PRACĘ SPEDYTORA MIĘDZYNARODOWEGO

Adam Salomon
Akademia Morska w  Gdyni

Artykuł poświęcony jest roli znakowania opakowań i jego wpływu na pracę spedytora międzynarodowego. Autor omawia znaki umieszczone na opakowaniach i jednostkach ładunkowych wyrażone w postaci napisu, litery, cyfry lub rysunku. W dalszej części artykułu opisano cel umieszczania znaków na opakowaniach oraz przedstawiono skutki niedostatecznego i/lub niewyraźnego oznakowania. Prawidłowe oznakowanie opakowań często stanowi podstawę realizacji zlecenia.
Słowa kluczowe: spedycja, opakowanie ładunku, znakowanie opakowania ładunkowego, znaki niebezpieczeństwa, znaki manipulacyjne, technologia RFID (więcej…)

KONTENERYZACJA JAKO CZYNNIK ZMIAN STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW MORSKIEJ ŻEGLUGI KONTENEROWEJ

Marek Robert
Akademia Morska w Gdyni

W artykule przedstawiono wpływ konteneryzacji na zmiany organizacyjne przedsiębiorstwa transportu morskiego. Zmiany organizacyjne mają swoje podłoże w zmianach zachodzących w technice i technologii komunikacji wewnątrz organizacji i w jej otoczeniu. W celu przedstawienia podstawowych zmian omówiono tradycyjną strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa żeglugi kontenerowej, a następnie przedstawiono podstawowe kierunki zmian w organizacji. W przedsiębiorstwach żeglugi kontenerowej widoczna jest tendencja rozszerzania struktur organizacyjnych, jako efekt wzrostu wielkości przewożonej masy ładunkowej, a także tendencja do spłaszczania struktur organizacyjnych.
Słowa kluczowe: konteneryzacja, przedsiębiorstwa transportowe, żegluga kontenerowa (więcej…)

ANALIZA PORÓWNAWCZA MOŻLIWOŚCI FUNKCJONALNYCH WYBRANYCH SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH DO ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM MORSKIM

Jacek Winiarski
Uniwersytet Gdański

W artykule przedstawiono wybrane komputerowe systemy infromacyjne jako narzędzia usprawnjące wykonanie usług transportowych w przewozach towarów drogą morską. Zaprezentowano możliwości funkcjonalne dwóch systemów informacyjnych. Dokonano ich analizy porównawczej oraz nakreślono kierunki dalszego rozwoju tego typu oprogramowania.
Słowa kluczowe: systemy komputerowe, transport morski, Cargo Community System (więcej…)

ISTOTA KREOWANIA KOMPETENCJI WIELOKULTUROWYCH W ORGANIZACJI

Jacek Grodzicki
Uniwersytet Gdański

Dziś w warunkach nieograniczonego wzrostu organizacji w skali międzynarodowej i otwarcia światowego potencjału siły roboczej kluczem do sprawnego funkcjonowania organizacji staje się kreowanie pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami z różnych obszarów kulturowych. Artykuł ten jest próbą przybliżenia problematyki kompetencji wielokulturowych i procesu ich rozwoju.
Słowa kluczowe: kompetencje multikulturowe (więcej…)

PRINCE2 – METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Aleksandra Borek
Uniwersytet Gdański

Poniższy artykuł dotyczy zarządzania projektami. Z uwagi na coraz bardziej wymagający rynek pojawia się potrzeba wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Jednym z rozwiazań są działania oparte na projektach. Bazując na części teoretycznej oraz studium przypadków, zostanie przedstawiona metodyka zarządzania projektami PRINCE2. Na podstawie analizy teorii oraz praktyki zostaną zaprezentowane wnioski. Dotyczyć będą cech charakterystycznych projektu, wskazują one na zastosowanie opisanej metodyki. Całość artykułu ma na celu przedstawienie czytelnikowi jednej z opcji poprawy efektywności przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: zarządzanie projektami, PRINCE2 (więcej…)

OSOBOWOŚĆ MENEDŻERA JAKO PREDYKTOR STYLU KIEROWANIA PERSONELEM

Bożena Kłusek-Wojciszke
Marcin Gułaś
Uniwersytet Gdański

W 1978 roku Fred Fiedler wprowadził do literatury poświęconej stylom kierowania personelem zależnościowy model przywództwa zakładający, że względna skuteczność dwóch stylów kierowania: autokratycznego i demokratycznego uwarunkowana jest sytuacją w jakiej działa lider. Obserwując zachowania menedżerów w procesie kierowania personelem nie sposób pominąć faktu, że menedżerowie różnią się między sobą, przy czym różnice te są na tyle trwałe, że z jednej strony pozwalają przewidzieć do pewnego stopnia ich zachowania, z drugiej — wprowadzić do opisu zachowań pojęcie cechy.  Badacze są raczej być zgodni co do tego, że cechy mogą być rozpatrywane jako zorganizowane w pięć bardzo ogólnych, dwubiegunowych dymensji: ekstrawersję (E), neurotyzm (N), ugodowość (U), sumienność (S) i otwartość (O). Uwzględnienie z jednej strony czynników sytuacyjnych, a z drugiej — osobowości menedżera pozwala opracowanie szeregu zaleceń praktycznych zwiększających szanse na skuteczne zarządzanie.
Słowa kluczowe: osobowość menedżera, model osobowości Wielkiej Piątki (więcej…)

CLOUD COMPUTING JAKO JEDEN Z DOMINUJĄCYCH TRENDÓW W ROZWOJU USŁUG IT

Robert Wawrych
Uniwersytet Gdański

Dynamiczny rozwój technologii informatycznych w świecie biznesowym spowodował, że każde nowe przedsiębiorstwo, które chce wejść na rynek, powinno liczyć się z poważnymi kosztami zakupu i utrzymania infrastruktury informatycznej – niekiedy może to zniechęcić przyszłych przedsiębiorców do prowadzenia działalności. Trudno przewidzieć w jakim tempie przedsiębiorstwo będzie się rozrastać, a tym samym określenie przyszłego zapotrzebowania na sprzęt informatyczny, oprogramowanie czy nawet zatrudnienie nowych pracowników nie należy do rzeczy łatwych. Obecnie w przedsiębiorstwach panuje moda na zamianę kosztownego i mniej efektywnego tradycyjnego modelu infrastruktury informatycznej na nowoczesną technologię, umożliwiającą obniżenie kosztów budowy i utrzymania zasobów IT.

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie popularnego i dynamicznie rozwijającego się modelu dostarczania usług IT, jakim jest cloud computing. Główny nacisk położony został na przedstawienie korzyści płynących dla przedsiębiorstwa z wdrożenia tego rozwiązania, a także pozytywnych efektów w skali makro dla gospodarki.
Słowa kluczowe: cloud computing, chmury obliczeniowe (więcej…)

ROZWIĄZANIA CLOUD COMPUTINGU – KU TWÓRCZEJ DESTRUKCJI W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI INFORMATYCZNYMI PRZEDSIĘBIORSTW?

Olga Dębicka
Uniwersytet Gdański

Postęp naukowo-techniczny, dokonujący się w dobie globalizacji, spowodował powstanie wielu nowych rozwiązań, zaś technologie informacyjne i komunikacyjne nabrały przełomowego znaczenia. Rewolucje technologiczne prowadzią do zmiany paradygmatu techniczno-ekonomicznego, czyli zmiany najlepszych sposobów działania, w tym metod wytwarzania, organizacji i stratgii oraz modeli biznesu. Praktyki biznesowe nie mogły pozostać obojętne na nowe uwarunkowania techniczne w zakresie sposobu korzystania z infrastruktury informatycznej, określanego mianem „usług w chmurze”. Średnio co 15 lat rozwój technologii IT dochodzi do punktu, w którym efektywne rozwiązania techniczne stykają się z istotnymi potrzebami biznesowymi. Historycznie patrząc, były to: platforma mainframe (w połowie lat 60 ubiegłego wieku), technologie mikroprocesorowe (początek lat 80.) i początki epoki internetowej (rok 1995). Dziś takim punktem styku ma być cloud computing. Stałe zapotrzebowanie na rozwiązania obniżające koszty prowadzenia działalności gospodarczej, ale także na zwiększanie zdolności obliczeniowych, przy powszechność zastosowania IT we współczesnym świecie wymuszają standaryzację, automatyzację i specjalizację. Sprzyja to wzrostowi popularności rozwiązań cloud computingu w zarządzaniu zasobami informatycznymi traktowanymi jako usługi, co umożliwia przekształcenie systemu informatycznego w środowisko bardziej ukierunkowane na działalność przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: cloud computing (więcej…)

INTERNETOWE SYSTEMY PRZETWARZANIA ROZPROSZONEGO TYPU GRID W ZASTOSOWANIACH BIZNESOWYCH

Piotr Brudło
Politechnika Gdańska

Skoncentrowano się na możliwościach wykorzystania oraz integracji rozproszonych mocy obliczeniowych komputerów internautów w globalnej sieci www. Zaprezentowano paradygmaty sieciowego przetwarzania typu grid computing oraz volunteer computing. Podkreślono istotność tego typu przetwarzania w zagadnieniach wymagających bardzo dużych mocy obliczeniowych. Zaprezentowano przykłady rozwiązań systemowych tego typu: system BOINC, będący modelowym reprezentacyjnym systemem referencyjnym w tym zakresie, oraz system Comcute[1] zrealizowany na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Pokazano również inne systemy z obszaru rozważanych paradygmatów przetwarzania. Podkreślono znaczenie tych systemów poprzez pokazanie zagadnień, które są aktualnie w ich ramach przetwarzane i rozwiązywane. Zwrócono uwagę na możliwości wykorzystania tego typu podejścia dla rozwiązywania problemów związanych ze złożonymi procesami oraz zagadnieniami o charakterze ekonomicznym i biznesowym.
Słowa kluczowe: BOINC, Comcute, grid computing, volunteer computing (więcej…)