Strona główna >Archiwum Publikacji Numer 4/2007

Network Access Control (NAC) – nowoczesna koncepcja zapewniająca kontrolę dostępu do infrastruktury informacyjnej

Karol Kreft

Nowoczesne systemy informacyjne wymuszają potrzebę wymiany i współdzielenia danych w terytorialnie rozproszonych strukturach organizacyjnych. Modele bezpieczeństwa z czasów kiedy nie funkcjonowała na szeroką skalę gospodarka elektroniczna są dzisiaj mało skuteczne. Obecnie bezpieczeństwo należy analizować w ujęciu całościowym. Wielowarstwowe i kompleksowe podejście minimalizuje ryzyko złamania zabezpieczeń oraz obniża koszty operacyjne użytkowania bezpiecznej infrastruktury informacyjnej.
Obserwujemy wzrost zainteresowania koncepcją Network Access. Koncepcja NAC opiera się na sprawdzaniu: tożsamości użytkownika, metody komunikacji, tożsamości maszyny, konfiguracji maszyny. (więcej…)


Uregulowania prawne jako niezbędny element funkcjonowania gospodarki elektronicznej

Dagmara Wach

Umiędzynarodowienie życia gospodarczego i globalizacja rynku stają się faktem, który nie może pozostać bez wpływu na procesy gospodarcze. Zmieniające się środowisko prowadzenia działalności gospodarczej zmusza do większego wysiłku intelektualnego i poszukiwania nowych metod prowadzenia tejże działalności. Działaniom tym sprzyja rozwój zaawansowanych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych. Instrumentem wykorzystującym nowe technologie informatyczne jest gospodarka elektroniczna, która znacznie zmienia sposób pracy i komunikacji pomiędzy ludźmi, jak również sposoby prowadzenia działalności gospodarczej. Jej funkcjonowanie, nie byłoby jednak możliwe, gdyby nie opracowano niezbędnych przepisów prawa regulujących stosunki pomiędzy podmiotami gospodarczymi. W artykule omówione zostały międzynarodowe i polskie uregulowania prawne, regulujące stosunki między podmiotami gospodarczymi, wykorzystującymi komunikację elektroniczną. (więcej…)


Statystyczne narzędzia oceny ryzyka w projektach informatycznych

Jacek Winiarski

W artykule zaprezentowano problematykę ryzyka pojawiającego się podczas działalności organizacji gospodarczych. Opisano cechy charakteryzujące ryzyko, ze zwróceniem uwagi na prawdopodobieństwo wystąpienia, wyodrębnienie zwiastunów zagrożeń i możliwe konsekwencje wystąpienia ryzyka. Następnie przedstawiono przegląd najważniejszych miar statystycznych stosowanych od analizy problematyki ryzyka. (więcej…)


Identyfikacja wizualna przedsiębiorstwa w Internecie

Olga Dębicka

Właściwa percepcja wizerunku przedsiębiorstwa przez jego otoczenie jest cennym źródłem przewagi konkurencyjnej. Aby zaistnieć w świadomości obecnego i potencjalnego odbiorcy, przedsiębiorstwa muszą się z nim komunikować, a efektem tej komunikacji jest wytworzenie określonego wizerunku przedsiębiorstwa. Portale i serwisy internetowe nowoczesnych przedsiębiorstw nabierają obecnie szczególnego znaczenia, łącząc w sobie usługi marketingowe, komunikacyjne i informacyjne. Poznawanie przedsiębiorstwa coraz częściej rozpoczyna się od jego stron WWW. Witryna stała się efektywnym sposobem zapewnienia klientom dostępu do oferty przedsiębiorstwa, doskonale odgrywa też rolę aktualnej i dostępnej z każdego miejsca wizytówki. Nakłada to na nią konieczność nie tylko dobrego reprezentowania przedsiębiorstwa pod względem merytorycznym ale i dostosowania się do jego systemu tożsamości wizualnej. W erze informatyzacji i rozwoju potężnego medium jakim jest Internet, uzasadnione staje się opracowanie reguł rządzących tworzeniem layoutów (szablonów) i zawartości stron WWW, tak aby odpowiadały pozytywnemu wizerunkowi organizacji. Artykuł stanowi próbę rozwinięcia standardowego postrzegania książki identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa o nowy element – stronę WWW. Celem artykułu jest analiza możliwości zastosowania elementów zawartych w książce identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa podczas tworzenia strony WWW oraz identyfikacja elementów o jaki powinna być ona rozszerzona. (więcej…)


Świadczenie usług certyfikacyjnych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Łukasz Tamkun

Usługi certyfikacyjne stanowią podstawę działalności urzędów certyfikacyjnych oraz tworzą podwaliny dla hierarchicznego systemu infrastruktury klucza publicznego. Praca przedstawia wybrane zagadnienia z zakresu świadczenia usług certyfikacyjnych z uwzględnieniem uwarunkowań na gruncie polskim. W szczególności zostały uwzględnione kwestie związane z polityką certyfikacji, zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa w świadczeniu usług certyfikacyjnych oraz z umowami o świadczenie takich usług, w tym szczególnej usługi certyfikacyjnej jaką jest znakowanie czasem. (więcej…)


Znaczenie funkcji zakupowej w przedsiębiorstwie

Janusz Dąbrowski

W ostatnich 15-20 latach zarządzanie zakupami przeżywa gwałtowny rozwój. Podstawowymi czynnikami wzrostu znaczenia tej funkcji biznesowej w przedsiębiorstwach są: intensyfikacja globalnej konkurencji, wdrażanie nowoczesnych koncepcji zarządzania, wzrost udziału wydatków zaopatrzeniowych w całkowitych kosztach przedsiębiorstw, rozwój handlu elektronicznego, większa złożoność technologiczna wyrobów finalnych, krótsze cykle życia produktów, niestabilność rynków. Zakupy są tą sferą działalności przedsiębiorstw, w której kryją się olbrzymie rezerwy redukcji kosztów oraz możliwości różnicowania produktu końcowego. Dzięki takim koncepcjom jak na przykład kompleksowe zarządzanie jakością lub zarządzanie łańcuchem dostaw następuje transformacja zakupów z funkcji operacyjnej w strategiczną.

Znaczenie funkcji zakupowej w konkretnym przedsiębiorstwie zależy również od poziomu jej rozwoju. Zwykle można wyróżnić sześć etapów w ewolucji zakupów (orientacja transakcyjna, orientacja komercyjna, koordynacja zakupów, integracja wewnętrzna, integracja zewnętrzną, integracja łańcucha wartości) i ich różny wpływ na działalność przedsiębiorstwa.
Rezultaty działalności zakupowej mają bezpośredni wpływ na poziom kosztów, aktywów netto i pośrednio – na poziom przychodów przedsiębiorstw. To wielostronne oddziaływanie oraz efekt dźwigni zysku powodują, że wpływ zakupów na podstawowe wskaźniki przedsiębiorstwa ( RONA, EVA) jest coraz większy. (więcej…)


Koncepcje i strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

Anna Borkowska

Zmieniające się otoczenie oraz postęp techniczny powodują, że zarządzanie ryzykiem staje się coraz bardziej popularne w polskich przedsiębiorstwach. Umiejętność zarządzania ryzykiem jest kluczowym kryterium decydującym o pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku i o ich zdolności do rozwoju. Podejmowanie ryzyka stwarza możliwość zysków i jest głównym wyznacznikiem postępu gospodarczego. Uwzględnianie ryzyka w działalności przedsiębiorstwa jest niezbędnym wymogiem skutecznego planowania strategicznego i wdrażanej strategii konkurencyjnej. Występuje tu pewna prawidłowość: im większe przedsiębiorstwo, im większym dysponuje kapitałem, tym bardziej rośnie znaczenie planowania strategicznego. Równocześnie wydłuża się okres realizacji celu przedsiębiorstwa oraz rośnie ryzyko i niepewność gospodarowania. (więcej…)


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Wojciech Kałędkiewicz

Na początku swej działalności polska giełda, ze względu na małą liczbę notowanych spółek oraz niski poziom wolumenu obrotów zagranicznych i organizowała tylko jedną sesję w ciągu tygodnia. W tym czasie cechą charakterystyczną była mała płynność giełdy, która była wynikiem małego zainteresowania ze strony inwestorów. Liczba sesji wzrastała wraz z zainteresowaniem, które ujawniło się z czasem. Obecnie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie istotnie wyróżnia się wśród rynków krajów rejonu Europy Środkowo-Wschodniej i walczy o utrzymanie, a nawet o umocnienie tej pozycji. (więcej…)


Ochrona środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w porcie morskim w Gdyni

Urszula Pilipczuk

Problem ochrony środowiska naturalnego jest tematem dynamicznym, wymaga ciągłego aktualizowania, dostosowywania do nowych zagrożeń i technologii. A przez to jest zagadnieniem bardzo obszernym, dlatego praca dotyczy tylko fragmentu tego zagadnienia, a mianowicie portu w Gdyni. Zarząd portu w Gdyni jako podmiot zarządzający prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju, czyli rozwoju opartego na równości potrzeb człowieka, środowiska i gospodarki. Efekty stosowania zasad zrównoważonego rozwoju wyraźnie widać w gdyńskim porcie. Mimo że port stanowi duży ośrodek przemysłowy i ciągle się rozwija, jego wpływ na otoczenie jest niewielki, a stan środowiska naturalnego na terenach portowych jest zadawalający. Zarząd portu na bieżąco prowadzi monitoring stanu środowiska, ponosi nakłady finansowe na zwalczanie zanieczyszczeń i zapobieganie powstawaniu nowych. Podejmuje inwestycje zwiększające możliwości przeładunkowe, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich norm ochrony środowiska. Takie działania pozwalają mieć nadzieję na dalszą poprawę jakości życia mieszkańców miast portowych oraz usług świadczonych przez przedsiębiorstwa portowe. (więcej…)


Bałtyk zagrożony czy zagrożeniem?

Beata Sobania

Bardzo ważny w dzisiejszych czasach stał się temat ochrony środowiska naturalnego. Jego znaczenie wzrosło w wyniku postępujących procesów globalizacyjnych, rozwoju handlu, przemysłu i transportu. W świetle rosnącego zagrożenia transportu morskiego i handlu w regionie bałtyckim, a także wymiany wewnątrz Unii Europejskie, bardzo dużego znaczenia nabrała ochrona środowiska morskiego. Celem pracy jest rozstrzygnięcie hipotezy postawionej w temacie: „Bałtyk zagrożony czy zagrożeniem?”. Artykuł traktuje o zagrożeniach i o ich skutkach na jakie narażony jest Bałtyk. Część pierwsza została poświęcona zagadnieniom związanym z uwarunkowaniami naturalnymi Bałtyku, które mają istotny wpływ na zdolność morza do samooczyszczania się. Zawiera ona także informacje o faunie i florze oraz szczegółowo rozwinięty temat rosnącego transportu i handlu wewnątrz akwenu. W dalszej części poruszona została kwestia źródeł zanieczyszczenia Bałtyku. Dokonano podziału na zanieczyszczenia wynikające z eksploatacji statku, lądowe oraz na zagrożenia środowiska morskiego spowodowane działalnością w portach. Ostatnia część artykułu opisuje Bałtyk jako zagrożenie dla ludzi oraz organizmów w nim żyjących. Tragiczny wpływ żywiołu morskiego pochłaniający tysiące ofiar, powodujący katastrofy statków, zatruwający faunę i florę. (więcej…)