Strona główna >Archiwum Publikacji Numer 5/2008

Miejsce motywacji niematerialnej w tworzeniu kapitału intelektualnego

Agata Borowska-Pietrzak

Odpowiednie zarządzanie poszczególnymi elementami kapitału intelektualnego w dobie gospodarki opartej na wiedzy to jeden z ważniejszych czynników w drodze do sukcesu organizacji. Wiedza, umiejętności, zdrowie, zdolności, postawy i wartości pracowników są niezbędne do funkcjonowania współczesnej organizacji.

Główną rolę w procesie budowania kapitału intelektualnego organizacji odgrywa stymulacja zachowań pracowników poprzez zaspokajanie ich potrzeb i aspiracji oraz eliminowanie niezadowolenia. Działania te są osiągane poprzez odpowiednio skonstruowany system motywacyjny oparty na bodźcach zarówno materialnych, jak i niematerialnych.

W praktyce bodźce niematerialne oraz narzędzia motywowania materialnego dopełniają się wzajemnie i komplementarnie stanowią o skuteczności systemów motywowania. (więcej…)


Systemy Business Intelligence w zarządzaniu informacją w przedsiębiorstwie

Olga Dębicka

Procesy informacyjne odgrywają w przedsiębiorstwach coraz większą rolę z uwagi na globalizację rynku, wzrost konkurencji, wykorzystywanie jakości do uzyskania przewagi rynkowej, szybki rozwój technologii informacji i komunikacji. W związku z tempem zmian w otoczeniu i wewnątrz samych organizacji, posiadanie właściwych informacji i skuteczność ich wykorzystania ma decydujące znaczenie dla ich przetrwania i rozwoju. Rzetelna, aktualna i podana na czas informacja staje się coraz częściej kluczowym czynnikiem sukcesu w skomplikowanej grze rynkowej. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo dąży do realizacji określonych celów, znaczenie informacji biznesowej jest ogromne, a podejmowanie decyzji osób odpowiedzialnych za codzienne posunięcia gospodarcze musi opierać się na wiedzy, zarówno tej dotyczącej historii, teraźniejszości, jak i wiedzy związanej z planowaniem przyszłości. Takiej wiedzy dostarczają informatyczne systemy zaawansowanej analityki biznesowej i wspomagania decyzji zwane często systemami Business Intelligence (BI). (więcej…)


Rola planowania sposobów reagowania na ryzyko przy realizacji projektów informatycznych

Jacek Winiarski

Zarządzanie projektem to postępowanie ukierunkowane na osiągnięcie wyznaczonych celów przy założonym czasie i budżecie. Jest to nauka o utrzymywaniu ryzyka niepowodzenia przedsięwzięcia na możliwie niskim poziomie w całym cyklu życia projektu. Zarządzanie ryzykiem stanowi jeden z wielu elementów procesu zarządzania projektem. Celem artykułu jest analiza roli planowania sposobów reagowania na ryzyko w procesach realizacji projektów IT.

The role of paths of reacting on risk in IT projects

The project management is an action intended to achieve certain aims with determined time and budget. It is then the science about keeping risk on possibly low level during life cycle of a project. Risk management is a part of project management. The aim of this article is to analyze the role of planning of paths of reacting on risk during IT projects.


Mezzanine Finance

Adam J. Mikołajczyk

Finansowanie typu mezzanine narodziło się w latach 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Początkowo było ono wykorzystywane jako dodatkowa forma niewysokiego finansowania , alternatywnego w stosunku do tradycyjnych, wymagających zabezpieczenia materialnego kredytów i pożyczek udzielanych przez banki i kasy oszczędnościowe. W Europie mezzanine wzbudziło większe zainteresowanie praktyki finansowej dopiero w drugiej połowie lat 80., głównie wśród wyspecjalizowanych funduszy.

Rynek MF pozostaje daleki od homogeniczności. Finansowaniem mezzanine zajmuje się szereg instytucji finansowych, począwszy od funduszy emerytalnych i hedgingowych, poprzez fundusze wyspecjalizowane, na bankach, przede wszystkim tych o charakterze inwestycyjnym, kończąc. Klientowską grupą docelową MF są zarówno firmy z segmentu przedsiębiorstw małych i średnich, jak i przedsiębiorstw dużych.

Mnogość istniejących rozwiązań w obszarze instrumentów, umożliwia stworzenie szerokiego wachlarza ich form i sposobów wykorzystania, wpływa w decydujący sposób na dynamikę rozwoju rynku MF. Indywidualność rozwiązań wraz z wyższym stopniem elastyczności inwestorów w porównaniu z finansowaniem tradycyjnym i kreacją nowych instrumentów tworzą trwały fundament dalszego rozwoju tego typu finansowania w ramach praktyki światowej. (więcej…)


Affect, evaluation and attitudes towards a president

Bożena Kłusek-Wojciszke

Affect and evaluation were compared as attitude components and predictors. Four national samples of Polish adults (total N = 4,040) were asked for their approval of the Polish president (global attitude), for reports of feelings instigated by the president (affect), and/or for traits ascribed to him (evaluation).

Study 1 showed that evaluations were underlain by three factors: morality, competence and likability. Morality appeared the strongest, likability the weakest predictor of the president approval.

Study 2 found that positive and negative affects were nearly independent. Positive affect had a simpler structure and was a stronger predictor of the attitude then negative affect. This affective positivity effect was predicted and found to be greater in respondents of optimistic rather than pessimistic view of the sociopolitical world.

Based on the assumptions that evaluation involves greater cognitive elaboration than affect, and that elaboration is greater for important than unimportant attitudes, we predicted and found that affect/evaluation relation was weak for low levels, but strong for high levels of attitude importance (Study 3).

Affect predicted the global attitude regardless of its importance, whereas evaluation predicted it only when the attitude was important. Discussion pointed out that attitude importance may be indispensable both in theorizing about, and measurement of attitudes.