Strona główna >Archiwum Publikacji Numer 6/2009

Wykorzystanie portalu ontologicznego w zastosowaniach mikroekonomicznych

Piotr Brudło

W artykule przedstawiono problematykę dziedzinowo zorientowanych ontologii w informatycznych zastosowaniach praktycznych. Wprowadzono podstawy podejścia ontologicznego, jako alternatywnego ujęcia dla opisu oraz dynamicznego przechowywania określonych reprezentacji wiedzy. Pokazano dziedzinową problematykę zagadnień mikroekonomicznych oraz zwrócono uwagę na potencjalne możliwości zastosowania podejścia ontologicznego w tym zakresie. Przeanalizowano praktycznie realizowalne formy reprezentacji wiedzy ukierunkowane na zastosowania oraz implementacje informatyczne. Zaprezentowano podstawy systemowe oraz założenia projektowe dla interaktywnego internetowego portalu ontologicznego. Pokazano stan jego aktualnej realizacji, a następnie przedstawiono jego praktyczne działanie i potencjalne możliwości analityczno-rozwojowe. Artykuł jest elementem większej całości. Zorientowany jest na określenie stopnia zarówno przydatności jak i efektywności informatycznych implementacji internetowych dla ontologicznych reprezentacji wiedzy w kontekście tematyki mikroekonomicznej i biznesowej. (więcej…)


Analiza możliwości zastosowania normy ISO/IEC 16085 do zarządzania ryzykiem w projektach informatycznych

Jacek Winiarski

W artykule poddano analizie cykl życia systemu IT. Omówiono także szczegółowo źródła ryzyka, pojawiające się w najbardziej newralgicznym etapie tworzenia oprogramowania komputerowego, jakim jest identyfikacja wymagań. Ponadto zaprezentowano standard zarządzania ryzykiem ISO/IEC 16085 oraz możliwości jego zastosowania podczas realizacji ewidencji wymagań.

The possibility of the use of ISO/IEC 16085 norm for risk management in it projects

This article analyzes life cycle of IT system. Also, it describes sources of risk that appears in the identification o requirements stage, which is the most sensitive step of software creating. Moreover, risk management standard ISO/IEC 16085 is presented as well as possibilities of using this standard during the realization of requirements identification.


Programowanie neurolingwistyczne jako nowy paradygmat komunikacji w biznesie (1)

Bożena Kłusek-Wojciszke, Małgorzata Łosiewicz

Systemy reprezentacji a możliwości skutecznego porozumiewania się

Poszukując odpowiedzi na pytania o skuteczne metody porozumiewania się zarówno na płaszczyźnie indywidualnej jak i organizacyjnej nie sposób pominąć szans jakie daje metoda programowania neurolingwistycznego (Neurolinguistic Programming-NLP)

Mówiąc najogólniej „Neuro” odnosi się do umysłu i do tego, w jaki sposób organizujemy nasze życie umysłowe – dotyczy układu nerwowego- dróg, po których do mózgu dochodzą informacje od wszystkich naszych zmysłów. „ Lingwistyczne” dotyczy sposobu używania języka i jego oddziaływania na nas, ”programowanie” nawiązuje do powtarzających się wzorców naszego zachowania i celów które sobie ustalamy.

Sposoby odbierania, przechowywania i kodowania informacji uzyskiwanych za pomocą wszystkich zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, smaku i zapachu znane są w NLP jako systemy reprezentacji (sposoby myślenia). System wzrokowy, słuchowy i kinestetyczny są podstawowymi systemami stosowanymi w naszej kulturze. Zmysły smaku i węchu często włącza się w system kinestetyczny, ale niejednokrotnie stanowią one również dopełnienie powiązanych z nimi dźwięków i obrazów. Systemy reprezentacji nie wykluczają się wzajemnie – możliwa jest zarówno wizualizacja jakiejś sceny, jak i doświadczanie towarzyszących jej uczuć i słyszenie dźwięków. Ludzie wykazują jednak wyraźne preferencje w stosunku do jednego z podanych wzorców myślenia, a w im większym stopniu są ich świadomi, tym bardziej stają się elastyczni w swoich działaniach. Inaczej mówiąc, każdy z nas ma wzrokowe, słuchowe lub kinestetyczne podejście do komunikacji i myślenia. (więcej…)


Programowanie neurolingwistyczne jako nowy paradygmat komunikacji w biznesie (2)

Bożena Kłusek-Wojciszke, Małgorzata Łosiewicz

Język jako narzędzie skutecznego porozumiewania się Język oparty na zmysłach jest potężnym narzędziem w porozumiewaniu się i wywieraniu wpływu na innych.. Człowiek nieodmiennie używa języka odpowiadającego preferowanemu przez niego systemowi reprezentacji. Tę samą myśl ludzie wyrażają różnym językiem w zależności od tego jakie systemy reprezentacji wykorzystują.

Zdolność do precyzyjnego użycia języka jest podstawą profesjonalnej komunikacji. Użycie precyzyjnych słów które niosą odpowiednie znaczenie dla drugiej osoby oraz definiowanie co ktoś ma na myśli wypowiadając określone słowa są bezcenną umiejętnością w komunikacji.

Zestaw pytań, który umożliwia precyzyjne porozumiewanie się jest pierwszym modelem stworzonym w NLP przez Richarda Bandlera i Johna Gryndera w 1975 roku i nosi nazwę modelu meta (słowo meta pochodzi z języka greckiego i znaczy ponad, poza lub na innym poziomie).

Model meta to seria pytań – niektóre są oczywiste, używane bez zastanowienia, inne bardziej wyrafinowane, wszystkim jednak przyświeca jeden cel – odtworzenie informacji, które zostały pominięte, zniekształcone i zgeneralizowane. (więcej…)


Prawa własności w ujęciu teorii praw własności

Małgorzata Ostrowska

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli praw własności zarówno w teorii ekonomii jak i w praktyce gospodarczej. Punktem wyjścia i odniesienia dla prowadzonych rozważań jest prezentacja koncepcji teorii praw własności, w tym opis cech, form oraz typów praw własności. Analiza skupiać się będzie przede wszystkim na interpretacji terminu własność w rozumieniu ściśle ekonomicznym, ukazując podejście jednostek biznesowych do wymiaru własności, który determinuje w decydujący sposób alokacje i efektywne wykorzystanie zasobów. Ważnym elementem opracowania jest przedstawienie funkcjonowania ówczesnych relacji gospodarczych przez pryzmat praw własności. Podejście praktyków ekonomii do współczesnych procesów gospodarczych poprzez nurt Nowej Ekonomii Instytucjonalnej, której początki łączą się z powstałą w latach 60’tych teorią praw własności. Opracowanie uświadamia współczesnym przedsiębiorcom wagę określenia pojęcia własności w sensie nie tyle prawnym co ekonomicznym. W końcowej części niniejszego artykułu przeprowadzona została analiza różnic występujących między własnością prywatną a publiczną w szeroko pojętej praktyce biznesowej tj. w przypadku organizacji gospodarczych. (więcej…)


Konsolidacja środków pieniężnych i wierzytelności

Adam J. Mikołajczyk

Instrumenty konsolidacyjne są jednymi z najciekawszych instrumentów wspierających zarządzanie środami pieniężnymi. Ich funkcjonalność wraz z postępującym procesem globalizacji rynków międzynarodowych i towarzyszącym mu rozwojem technik finansowych powoduje coraz silniejszy wzrost ich znaczenia i stopnia wykorzystania. Artykuł opowiada w głównej mierze o 2 grupach instrumentów: konsolidacji środków pieniężnych (ang.: cash pooling) i konsolidacji wierzytelności (ang.: effective cash pooling). Jest próbą przybliżenia mechanizmu ich funkcjonowania i konstrukcji oraz ukazania, przede wszystkim z punktu widzenia klientowskiego rynku docelowego, ich zalet, a także realizowanych przez nie celów.

Cash pooling and effective cash pooling

Consolidating instruments are included among the most interesting instruments supporting cash management. Their functionality, together with the ongoing process of globalization of international markets and the accompanying development of financial techniques, result in the growing increase of their importance and application. The paper refers mainly to 2 groups of instruments: the cash pooling and effective cash pooling. It attempts to present the mechanism of their functioning and structure, and to demonstrate, primarily from the standpoint of clients’ target market, their advantages and goals realized by them.