Strona główna >Archiwum Publikacji Numer 7/2010

PRZEDMOWA

Kolejny, siódmy numer Studiów i Materiałów Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, stanowi opracowanie, na które złożyły się artykuły pracowników zatrudnionych w Instytucie Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Akademii Morskiej w Gdyni, Politechniki Gdańskiej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych AP w Słupsku oraz słuchaczy studiów doktoranckich przy Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.
Podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczna publikacja podzielona została na dwie części: Studia (14 artykułów) i Materiały (3 artykuły). W części pierwszej artykuły umieszczone zostały w trzech rozdziałach dotyczących Transportu i handlu morskiego, Przedsiębiorstwa na rynku globalnym i Biznesu elektronicznego. (więcej…)


Integracja transportu morskiego w Unii Europejskiej w świetle globalizacji

Ernest Czermański

Niniejszy artykuł stanowi próbę wykazania współzależności pomiędzy rozwojem procesu globalizacji gospodarczej a integrującym się systemem transportowym opartym w głównej mierze na morskich przewozach kontenerowych. Integracja ta wynika z polityki UE, w szczególności polityki transportowej. Wyniki analizy mogą pomóc w zrozumieniu niektórych zjawisk występujących w procesie integracji transportowej i odniesieniu ich do całokształtu procesu globalizacji gospodarczej. (więcej…)


Opłaty portowe jako narzędzie kształtowania rynków usług portowych

Hanna Klimek

Kształtowanie rynku oznacza oddziaływanie na rynek za pomocą odpowiednich narzędzi dla realizacji określonego celu. W kształtowaniu poszczególnych rynków uczestniczą na ogół liczne podmioty, tj. producenci oferujący przedmioty wymiany (konkurujący ze sobą), sprzedawcy, a niekiedy też państwo. Wszystkie uczestniczące w tym procesie podmioty posługują się określonym zespołem instrumentów. Konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa przygotowują i stosują odpowiednią kompozycję elementów marketingu-mix w celu nakłonienia konsumentów do zakupu oferowanego produktu, przekonania ich o celowości zakupu i wynikających z niego korzyściach, a także przekazania pożądanych informacji o produkcie i jego producencie. Podstawowym przedmiotem kształtowania rynku jest popyt.
Kształtowane mogą być także rynki usług portowych. Zarówno zarządy portów na całym świecie, jak i przedsiębiorstwa eksploatacyjne mogą wykorzystywać dowolne (dozwolone) działania i narzędzia marketingowego oddziaływania na te rynki. Instrumenty te powinny tworzyć zintegrowaną całość służącą realizacji przyjętych celów marketingowych.
Na rynkach usług transportowych cena jest skutecznym narzędziem kreowania popytu, natomiast jej wpływ na rozmiary popytu na usługi portowe uważany jest powszechnie za minimalny. Wybór portu morskiego przez załadowców następuje zwykle na podstawie innych kryteriów niż ceny usług portowych. A skoro wielkość popytu na usługi portowe i jej zmiany w czasie generalnie nie są uzależnione od poziomu cen tych usług, to skuteczność systemu cen portowych jako narzędzia kształtowania rynku, dla realizacji określonych celów rynkowych, jest ograniczona. W praktyce stosuje się więc inne środki ekonomiczne i pozaekonomiczne, za pomocą których można skutecznie, choć w sposób pośredni, oddziaływać na gestorów ładunków i armatorów na rynkach portowych. (więcej…)


Przewozy ładunków ponadgabarytowych na zapleczu portów morskich

Adam Salomon

Wraz z rozwojem gospodarczym Polski i pojawianiem się nowoczesnych technologii pojawiło się na rynku zapotrzebowanie na sprawną realizację specjalistycznych przewozów ponadgabarytowych. W artykule omówiono znaczenie przewozów ponadgabarytowych w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym w 2008 roku na zapleczu polskich portów morskich. Dodatkowo zdefiniowano pojęcie przewozów ponadgabarytowych, zasad obowiązujących w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym oraz najważniejsze akty prawne regulujące przewozy ponadgabarytowe (ponadnormatywne) w tych gałęziach transportu w Polsce. (więcej…)


Wymiar ekonomiczny współczesnej gospodarki globalnej

Ewa Polak

Globalizacja to wzrost zasięgu, zakresu, wielości, różnorodności, intensywności i szybkości wzajemnych oddziaływań wpływów i zależności między państwami i społecznościami w skali globalnej. Kojarzona jest z globalną wolnością, usuwaniem barier i ograniczeń, liberalizacją przepływów, deterytorializacją lokalnych zjawisk i procesów i dyfuzją obcych wpływów. Ma ona charakter asymetryczny. Globalizacja jest najkorzystniejsza dla krajów wysoko rozwiniętych oraz dla państw, które mają stabilny system gospodarczo-polityczny lub co najmniej jedną z globalnych przewag konkurencyjnych (np. tanią siłę roboczą, duży rynek zbytu, rzadkie surowce lub umiejętności). Ważne jest, aby kraje potrafiły korzystać selektywnie z globalnej oferty. Na rozwój małe szanse mają zarówno gospodarki całkowicie zamknięte na globalne wpływy, jak i te, które bezkrytycznie ulegają globalnym naciskom. (więcej…)


Istota strategii rozwoju regionalnego w gospodarce globalnej

Tomasz Gutowski

W artykule poddano analizie wybrane aspekty działań strategicznych w kontekście rozwoju regionalnego. Rozważania zostały przeprowadzone w realiach współczesnej, coraz bardzie zglobalizowanej gospodarki. Pozytywne oraz negatywne oddziaływanie tego procesu – tak bardzo widoczne w różnych sferach naszego życia, czy to na poziomie społecznym, politycznym czy też – może przede wszystkim – w realiach gospodarczych – nie jest już obecnie niczym niezwykłym. To dowód na to, że zwykle na poziomie globalnym istnieje siła, która wywoływać powinna pewne reakcje wśród wszystkich, którzy są z globalizacją w jakiś sposób powiązani. Należą do nich zwykli obywatele, przedsiębiorstwa oraz regiony, w których one funkcjonują. Przyczyniając się do wielu, nierzadko gwałtownych zmian wywołanych przez globalizację, polityka regionalna musi być tak skonstruowana, aby możliwe było „wybieranie” przez nią tylko tego, co dla niej najkorzystniejsze. Konieczne jest również podejmowanie działań strategicznych na poziomie regionów, aby siła globalizacji nie stała się czynnikiem destrukcyjnym. Dopiero wówczas można będzie mówić o pozytywnym wpływie procesu globalizacji na rozwój regionów. (więcej…)


Przedsiębiorczość jako narzędzie wzrostu gospodarczego

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek

We współczesnym świecie, w którym istnieje silna walka o klienta, pojęcie przedsiębiorczości dotyczy każdego przedsiębiorstwa i odnosi się do wszystkich sfer życia i działalności człowieka, gdzie wymagana jest inwencja, inicjatywa, pomysłowość oraz kreatywność. Wśród czynników sprzyjających wzrostowi przedsiębiorczości w przedsiębiorstwach, szczególną rolę powinno odgrywać państwo, wyznaczając kierunki długotrwałej polityki rozwoju. Do podstawowych warunków stwarzających szanse dla rozwoju przedsiębiorczości można zaliczyć usuwanie barier ograniczających popyt na wyroby i usługi, łagodzenie obciążeń fiskalnych, ułatwianie dostępu do źródeł kapitału, budowanie nowych struktur biznesu w handlu, pomoc ze strony nauk o zarządzaniu dla przedsiębiorców poszukujących swego miejsca na rynku, doskonalenie kwalifikacji przedsiębiorców i personelu. Należy zatem pamiętać, że przedsiębiorczość to szereg działań ukierunkowanych na stabilny i długotrwały rozwój. (więcej…)


Implementacja strategii przedsiębiorstwa

Rafał Śliwiński

Strategia w wielu przypadkach warunkuje rozwój przedsiębiorstwa. Sam jednak fakt jej zbudowania nie gwarantuje sukcesu. Bez skutecznego wdrożenia strategii przedsiębiorstwo nie ma szans na poprawę pozycji konkurencyjnej firmy i zwiększenie jej przewagi. Wśród wielu przedsiębiorstw zarówno w Polsce jak i zagranicą jest to etap decydujący o dynamicznym rozwoju lub jego braku. Z tego względu celem niniejszego artykułu jest przybliżenie kwestii realizacji strategii jako koniecznego etapu rozwoju przedsiębiorstwa. Artykuł ma za zadanie wskazać problemy pojawiające się często podczas realizacji strategii oraz możliwe ich rozwiązania, skupiając się na czynnikach istotnych dla skutecznego wdrożenia strategii i wskazaując na bariery mogące się pojawić przy jej realizacji. (więcej…)


Metody oceny dostawców

Janusz Dąbrowski

Ocena dostawców jest ważnym elementem procesu wyboru i zarządzania dostawcami. Ma to szczególne znaczenie w przedsiębiorstwach, które wdrażają koncepcję zarządzania łańcuchem dostaw. W artykule przedstawiono system oceny dostawców, jego elementy i wzajemne zależności. Omówiono następujące metody oceny dostawców: metodę oceny personalnej, metodę punktów ważonych, metodę całkowitego kosztu własności, metodę kosztową, audyt dostawców. (więcej…)


Transgraniczny handel elektroniczny w Unii Europejskiej

Olga Dębicka

Transgraniczna sprzedaż internetowa przynosi konsumentom dwie główne korzyści: większy wybór produktów oraz możliwość oszczędzenia pieniędzy. Także konsumenci mieszkający w odległych regionach korzystają z możliwości dostępu do tańszych towarów. Przedsiębiorcom umożliwia ona dotarcie na nowe rynki i do nowych klientów, a także premiuje przedsiębiorstwa innowacyjne i konkurencyjne. Jednak z powodu istniejących wewnętrznych barier rynkowych europejski handel elektroniczny nadal odbywa się w większości w obrębie granic krajowych.
Artykuł przedstawia bariery rozwoju europejskiego elektronicznego handlu zagranicznego oraz działania legislacyjne podejmowane przez Parlament Europejski dla usunięcia prawnych i pozaprawnych barier dla transgranicznego handlu elektronicznego. (więcej…)