Strona główna >Archiwum Publikacji Numer 7/2010

Analiza poprawności budowy wybranych serwisów internetowych polskich uzdrowisk

Jacek Winiarski

W artykule zaprezentowano przegląd narzędzi do tworzenia nowoczesnych serwisów internetowych, omówiono języki: ASP, PHP, CGI, Java, oraz CSS. Przedstawiono najczęściej stosowane narzędzia służące do weryfikacji jakości stron internetowych m.in.: W3C HTML 4.0, i W3C CSS. Następnie poddano szczegółowej analizie jakość wybranych polskich portali internetowych, zajmujących się turystyką uzdrowiskową. Na podstawie przeprowadzonych badań dowiedziono, iż jakość techniczna analizowanych serwisów jest dość dobra. Wykazano ich zgodność z obowiązującymi standardami rekomendowanymi przez W3C. (więcej…)


Inwestowanie w IT źródłem sukcesu przedsiębiorstwa

Anna Lenart

W artykule opisano inwestycje jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw oraz ukazano znaczenie inwestowania w IT dla przedsiębiorstw.

Investing in IT as a source of enterprise success

The aim of the paper is to present the investments as a factor of enterprises development and the role of investing in information technology (IT) for the enterprises.


Zastosowanie systemów informatycznych klasy CRM w procesach zarządzania relacjami z klientami

Piotr Brudło

W artykule przedstawiono znaczenie i rolę systemów informatycznych w procesie zarządzania nowoczesną jednostką organizacyjną. Zaprezentowano cykl rozwojowy systemów zarządzania w dobie ciągłego zapotrzebowania na informację. Pokazano rozwój narzędzi informatycznych wspierających rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Określono pojęcie procesu biznesowego. W szczególności zwrócono uwagę na systemy typu CRM (Customer Relationship Management) oraz zaprezentowano ich znaczenie w procesie zarządzania relacjami z klientami. Scharakteryzowano klasę systemów CRM, a poprzez przykłady zobrazowano praktyczne korzyści i efekty ich zastosowania w przedsiębiorstwach. Wyciągnięto wnioski oraz przedstawiono prognozowane kierunki rozwoju tej klasy systemów. (więcej…)


Telefonia IP w przedsiębiorstwie – wdrażanie, korzyści i bezpieczeństwo

Karol Kreft

Telefonia IP ma uzasadnienie ekonomiczne, gdyż pozwala na znaczne obniżenie kosztów komunikacji w przedsiębiorstwie. W artykule przedstawiono problematykę wdrażania i funkcjonowania telefonii IP.
Opisano także zagadnienia bezpieczeństwa komunikacji głosowej opartej na protokole IP.

IP telephony in an enterprise – implementation, benefits and safety

IP telephony has an economic justification, because it allows for a significant reduction of the cost of enterprise communications. The article presents the problems of implementation and operation of IP telephony.
It also refers to the security aspects of voice communication based on IP protocol.


Kształcenie ustawiczne w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województw śląskiego i podkarpackiego

Paweł Czapliński

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o rolę i miejsce ustawicznego kształcenie zawodowego w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych w Polsce, które nadal pozostaje niedoceniane w poszukiwaniu rynkowej przewagi konkurencyjnej. Prowadzenie przez wiele przedsiębiorstw strategii zatrudniania osób z odpowiednimi kwalifikacjami jest – co prawda – działaniem przynoszącym korzyści, ale tylko w krótkiej perspektywie czasowej. Kształcenie ustawiczne według rodzaju działalności, wielkości przedsiębiorstw, form szkolenia czy charakterystyki uczestników wykazuje w Polsce znaczne zróżnicowanie regionalne. Udział przedsiębiorstw prowadzących szkolenia w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w Polsce przy umiarkowanie wysokich kosztach jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. (więcej…)


Model zarządzania systematycznymi oszczędnościami

Błażej Mykowski

Celem opracowania jest przedstawienie uproszczonego modelu podejmowania decyzji w zarządzaniu portfelem systematycznego oszczędzania. Za pomocą trzech wskaźników makroekonomicznych: stopy dyskontowej, indeksu PMI oraz zmiany ilości nowo zarejestrowanych bezrobotnych, możliwe jest wystarczająco precyzyjne określenie momentów zmian struktury portfela między trzema rodzajami funduszy inwestycyjnych: pieniężnych, obligacji oraz akcyjnych. Strategia ta umożliwi uzyskanie stopy zwrotu, wyższej niż w przypadku innych metod oszczędzania, niezależnie od koniunktury rynkowej oraz osiągnięcie ponadprzeciętnego całkowitego zwrotu z inwestycji. (więcej…)