Informacje dla autorów

Ważne terminy
Nadsyłanie artykułu: do 30 kwietnia br.
Recenzja: do 31 lipca br.

Zgłoszenie artykułu
Artykuły można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: redakcja@studiaimaterialy.pl lub pocztą tradycyjną na adres redakcji czasopisma: Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot (w jednym egzemplarzu na płycie CD/DVD). Przy pisaniu artykułu prosimy o korzystanie z dołączonego szablonu oraz umieszczanie rysunków czarno-białych. Prosimy dołączyć do pliku artykułu pliki źródłowe rysunków i tabel.

Procedura recenzowania
Wszystkie artykuły podlegają procedurze recenzowania (przez dwóch niezależnych recenzentów, tj. spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji; recenzje są sporządzane na zasadzie „double-blind review process”, tzn. recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości). Artykuł zostanie przyjęty do druku po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji.

Recenzenci oceniają opracowanie według kryteriów zawartych w formularzu recenzji, uwzględniając:

  • powiązanie tematu opracowania z profilem czasopisma,
  • oryginalność opracowania,
  • zastosowane metody badawcze,
  • jakość wywodu,
  • wyczerpanie tematu,
  • poprawność językową i techniczną opracowania, tj. zastosowanie zasad opisu bibliograficznego, umieszczenie słów kluczowych, załączenie abstraktu w języku angielskim, długość tekstu (maksymalnie 20 stron).

W przypadku niezgodności opinii recenzentów Redakcja powołuje trzeciego recenzenta  (przy zachowaniu przyjętych zasad recenzowania), którego decyzja jest rozstrzygająca.

Recenzja artykułów naukowych w „Studiach i Materiałach Instytutu Transportu i Handlu Morskiego” ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o przyjęciu opracowania, odrzuceniu go lub konieczności wprowadzenia poprawek.

Po otrzymaniu recenzji Autor przesyła do Redakcji poprawiony tekst w ciągu 14 dni. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i opracowania redakcyjnego tekstów zaakceptowanych do publikacji.

Artykuły przyjęte do publikacji będą zamieszczane w aktualnym numerze czasopisma, zaś ich streszczenia (w języku polskim i angielskim) na stronie internetowej czasopisma.

Przesyłając artykuł wraz z rysunkami i tabelami, Autor (Autorzy) oświadcza (oświadczają), że nadesłana praca nie była uprzednio publikowana ani nie została złożona do redakcji innego czasopisma. Ponadto oświadcza (oświadczają), że automatycznie i nieodpłatnie przenosi (przenoszą) wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów na Wydawcę (pod warunkiem, że materiały zostaną zaakceptowane do publikacji).

W przypadku artykułów posiadających kilku Autorów, Redakcja prosi o określenie wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (podanie ich afiliacji oraz wskazanie, kto jest Autorem koncepcji, metody, wydzielonych części artykułu itd.) w formie oświadczenia. Procedura ta zostaje wprowadzona w celu uniknięcia nierzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki ghostwritingu lub guest authorship będą demaskowane i dokumentowane przez Redakcję.

Ponadto w celu identyfikacji źródeł finansowego wsparcia badań/przygotowania publikacji Autorzy są zobowiązani do ujawnienia informacji o tym fakcie na końcu opracowania. Przykładowo, publikacja zrealizowana ze środków BW (numer i instytucja), środków projektu badawczego (numer i instytucja), środków stypendium (nazwa).

Szablon artykułu
Szablon recenzji