Zasady recenzowania

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie „Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego”

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza Instytutu, tj. spoza jednostki afiliowanej przez Autora publikacji.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż afiliacja autora pracy.

3. Autor (Autorzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review process”).

4. W innym przypadku recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacje podległości zawodowej,
  • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji, odrzuceniu go lub konieczności wprowadzenia poprawek.

6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących z nim recenzentów.